Sản phẩm theo model

DVP80EH00T3

0 ₫

 • PLC EH3 cao cấp,bảo mật cao
 • 40 in/ 40 out transistor NPN
 • Điều khiển chuyển động tốc độ cao
Mua hàng

DVP64EH00T3

0 ₫

 • PLC EH3 cao cấp,bảo mật cao
 • 32 in/ 32 out transistor NPN
 • Điều khiển chuyển động tốc độ cao
Mua hàng

DVP48EH00T3

0 ₫

 • PLC EH3 cao cấp,bảo mật cao
 • 24 in/ 24 out transistor NPN
 • Điều khiển chuyển động tốc độ cao
Mua hàng

DVP40EH00T3

0 ₫

 • PLC EH3 cao cấp,bảo mật cao
 • 24 in/ 16 out transistor NPN
 • Điều khiển chuyển động tốc độ cao

 

Mua hàng

DVP32EH00T3

0 ₫

 • Dòng PLC EH3 cao cấp
 • 16 ngõ vào, 16 ngõ ra transistor
 • Truyền thông Rs485,RS232
Mua hàng

ECMA-L1221FRS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 15 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L1221BR3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 11 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11875R3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 7.5 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11875P3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 7.5 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11875S3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 7.5 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11855S3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 5.5 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11855P3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 5.5 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11845RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 4.5 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11845SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 4.5 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11830SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 3 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11830RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 3 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-K11320ES

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 2kw không phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-K11320SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 2kw có phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-K11315RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1.5 kw không phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-K11315SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1.5 kw có phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-K11310SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1 kw có phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-K11310ES

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1 kw không phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-J11010RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1 kw không phanh,Tốc độ 3,000 v/p
Mua hàng

ECMA-J10807SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 0.75 kw có phanh,Tốc độ 3,000 v/p
Mua hàng

ECMA-J10807RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 0.75 kw không phanh,Tốc độ 3,000 V/p
Mua hàng